Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 3 (1); 2019

Research Papers

toc.jpg

Intelligent Photosensitive Mesenchymal Stem Cells and Cell-Derived Microvesicles for Photothermal Therapy of Prostate Cancer
Liqun Huang, Chang Xu, Peng Xu, Yu Qin, Mengwei Chen, Qishuai Feng, Jing Pan, Qian Cheng, Feng Liang, Xiaofei Wen, Ying Wang, Yufang Shi, Yu Cheng
Nanotheranostics 2019; 3(1): 41-53. doi:10.7150/ntno.28450
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Comparing Semiconductor Nanocrystal Toxicity in Pregnant Mice and Non-Human Primates
Ling Ye, Rui Hu, Liwei Liu, Jianwei Liu, Jing Liu, Hongyan Chen, Yazhuo Hu, Yaqian Liu, Xin Liu, Cui Liu, Danny Jian Hang Tng, Yuanguang Meng, Junle Qu, Mark T. Swihart, Ken-Tye Yong
Nanotheranostics 2019; 3(1): 54-65. doi:10.7150/ntno.27452
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

toc.jpg

Theragnostic potentials of core/shell mesoporous silica nanostructures
Aswathy Ravindran Girija, Sivakumar Balasubramanian
Nanotheranostics 2019; 3(1): 1-40. doi:10.7150/ntno.27877
[Abstract] [Full text] [PDF]